با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
اخبار > محمد جعفر نظری؛ مسئول دبیرخانه و دبیر کارگروه سیاست گذاری و نظارت راهبردی  چاپ        ارسال به دوست

یادداشت؛

محمد جعفر نظری؛ مسئول دبیرخانه و دبیر کارگروه سیاست گذاری و نظارت راهبردی

برنامه ریزی راهبردی، یکی از ابزارهای لازم برای پیشــبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان با اهــرم فناوری های راهبردی در کشور است. این ابزار در تراز ملی با ترسیم اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله ی توسعها عمال می شود. سند نقشــه جامع علمی کشور نیز سندی است که در همین چهارچوب، اهداف راهبردی علمی کشور را با نگاه به اهمیت حوزه های فناوری مختلف در دســتیابی کشور به شــکوفایی همه جانبه و اســتقلال و عزت کشور اولویت بندی کرده اســت.

به عنوان بخشی از این زنجیره، اسناد توسعه ی فناوری تعیین کننده ی چشم انداز و مسیر آینده ی حوزه های فناوری در کشور هستند. این اسناد با محوریت ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مشارکت، نظارت و تصویب نمایندگان وزارتخانه های ذی ربط و اشــخاص کلیدی صاحب نظر و ذی نفع در حوزه های مختلف فناوری تدوین شده وب ا تصویب در نهادهای عالی فرادستگاهی برای جهت دهی راهبردی به این حوزه ملاک عمل قرار می گیرند.

در این راستا، ســند راهبردی توســعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی که شامل بیانا رزش های محوری، سیاست ها، چشم انداز، اهداف کلان، اهداف میانی و دوره های زمانی تحقق این اهداف است، با توشیح معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به نهادهای مرتبط و دارای مشارکت شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشــکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارتا رتباطات و فناوریا طلاعاتا بلاغ می گردد.

با توجه بها رزیابی های صورت گرفته در ستاد و مراکز مرتبط با فناوری لیزر، کشور ما در این زمینه با وجود جایگاه نسبتاً مناسب در منطقه در مراحل اولیه توســعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و تجاری سازی آن است.

بر این مبنا در سند راهبردی سه مرحله در چارچوب سند برای حوزه لیزر، فوتونیک و ساختارهای 1404 چشم انداز میکرونی در نظر گرفته شد:
دوره اول: توسعه زیرساختی و مقبولیت بخشی 1396 تا 1398
دوره دوم: اوجگیری در بازار داخلی 1398 تا 1400
دوره ســوم: جهش و رقابت پذیری بین المللی 1400 تا 1404
با توجه به بازه ی زمانی سند چشم انداز لازم است تا ویژگی های مراحل مختلف بلوغ نظام توســعه فناوری لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی در کشور در نظر گرفته شود و با توجه به ویژگی های مراحل مختلف اهداف، راهبردها و برنامه های عملیاتی تدوین گردند.ا لبته پایان هر دوره به معنای اتمام اهداف و مأموریت ها در آن بازه زمانی نبوده و ممکن است خروجی های یک دوره تا انتهای سایر دوره ها نیز ادامه داشته باشــد.

در هر یک از بازه های زمانی تمرکز راهبردها و برنامه ریزی ها بر رویا رکان کلیدی توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی از جمله مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، توسعه دهندگان کسب وکار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی خواهد بود. برا ساس مشخصههای ساختاری و بررسی میزان بلوغ نظام ، توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی این حوزه فناوری در کشــور از مرحلهی پیش توسعه وارد مرحلهی توسعه شده است که از ویژگیهای آن میتوان به وجود رشته های دانشگاهی، فعالیت شرکتهای دانشبنیان، حضور متخصصان و شــکلگیری برخی از شبکهها (مانند شبکه تحقیقات لیزر پزشکی) اشاره نمود.

البته باید توجه داشــت تمامی این موارد برای تقویت و ساماندهی نیاز به برنامهریزی دارند. ازاین رو، تمرکز اصلی در دوره ی کنونی معطوف به ســازمان دهی ظرفیت های موجــود، ارتقای کارآفرینی و تجاری سازی فناوری،ب ینالمللیسازی تحقیقات، و تعمیق سطح علمی و فناوری کشور است. برای کمک به تحقق این اهداف، ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی به عنوان بازوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و متولی تقســیم کار و نظارت راهبردی، دستیابی به اهداف ترسیم شــده در سند ملی توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی را پیگیری نموده و از همه ی بازیگران در سطوح مختلف در جنبه های مختلف مرتبط باا ین موضوع دعوت به مشارکت می نماید.

*محمدجعفر نظری؛ مسئول دبیرخانه و دبیر کارگروه سیاست گذاری و نظارت راهبردی ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی


٠٨:٣٠ - سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧    /    شماره : ٣٨٨٦٦    /    تعداد نمایش : ٤٩٧خروج
نهاد های همکار