با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
آشنایی با دبیر ستاددکتر محمدصادق ذبیحی
نهاد های همکار