ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته منتشر شد

25 فروردین 1399 به همت ستاد:

ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته منتشر شد

نظر به اهمیت همیشگی بحث ترویج در توسعه علم و فناوری، در سال 1398، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، تدوین و انتشار ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته را در دستور کار خود قرار داد.