6 طرح منتخب مسابقه شناسایی هسته‌های فناور حمایت می‌شوند

22 دی 1398 توسط ستاد:

6 طرح منتخب مسابقه شناسایی هسته‌های فناور حمایت می‌شوند

27 طرح راه یافته به دومین مرحله از مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت مورد داوری قرار گرفتند و در نهایت 6 طرح برتر انتخاب شدند.