اتوماسیون تولید مواد پیشرفته

17 دی 1398 فناوری مواد و ساخت؛

اتوماسیون تولید مواد پیشرفته

انقلاب روباتیک ها در حال شتاب است و قابلیت های روبات رو به گسترش است و این ما را به سمت دنیایی خودکار تر سوق می دهد. استراتژی های خودکار و با توان بالا به مدت چندین دهه در آزمایشگاه ها اجرا شده است و باعث بهبود کارایی، دقت و قابلیت اطمینان بسیاری از فرایندهای علمی از جمله اسکرین های دارویی با توان بالا در طراحی داروهای مدرن می شود.