تمدید مهلت ثبت نام مسابقه اعطای گرنت به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مواد، ساخت و فوتونیک

18 آذر 1398 فراخوان تمدید شد؛

تمدید مهلت ثبت نام مسابقه اعطای گرنت به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مواد، ساخت و فوتونیک

مهلت ثبت نام «مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک»، تا 30 آذرماه 1398 تمدید شد.