خدمات شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی به شرکت‌های دانش بنیان معرفی می‌شود

17 تیر 1398 مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان؛

خدمات شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی به شرکت‌های دانش بنیان معرفی می‌شود

نشست آشنایی شرکت های دانش بنیان با برنامه‌ها، فعالیت‎ها و خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری توسط مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.