تشخیص تابلوهای راهنمایی و رانندگی با سیستمی بر اساس یادگیری ماشین

11 تیر 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

تشخیص تابلوهای راهنمایی و رانندگی با سیستمی بر اساس یادگیری ماشین

محققین برنامه‌ی تشخیص اشیاء را طوری تغییر داده‌اند که چندین نمونه مختلف تابلو را در تقاطع تشخیص دهد. روش‌های فوتوگرامتری نیز برای تشخیص محل تابلو در نقشه دوبعدی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین سیستم توانایی ثبت محل دقیق تابلوها در نقشه دوبعدی را از خود نشان داده است.