ضریب دقت در تشخیص مواد با فناوری‌های جدید افزایش یافت

29 اردی بهشت 1398 فناوری‌های فوتونیک و مواد؛

ضریب دقت در تشخیص مواد با فناوری‌های جدید افزایش یافت

به همت متخصصان داخلی، امکان افزایش ضریب دقت در تشخیص مواد با فناوری‌های جدید در حوزه لیزر و فوتونیک در کشور فراهم شد.