آشکارسازی سریع هیدروژن با استفاده از سنسورهای اپتیکی بر اساس پلاسمونیک‌ها

25 اردی بهشت 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

آشکارسازی سریع هیدروژن با استفاده از سنسورهای اپتیکی بر اساس پلاسمونیک‌ها

به تازگی نانوحسگر اپتیکی جدیدی به منظور آشکارسازی گاز هیدروژن مخلوط با هوا طراحی شده است.