جفت فوتون‌های در هم تنیده مخابرات- مرئی می‌تواند ارتباطات کوانتومی را پشتیبانی کند.

22 اسفند 1397 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

جفت فوتون‌های در هم تنیده مخابرات- مرئی می‌تواند ارتباطات کوانتومی را پشتیبانی کند.

منبع جفت فوتونی که می‌تواند ناحیه‌های طول موج‌های مرئی و مخابراتی را به هم متصل کند، می‌تواند برای انتقال ارتباطات کوانتومی در فیبرهای نوری مفید باشد. با این حال، مولفه‌های نوری که اطلاعات کوانتومی را ذخیره و پردازش می‌کنند، در ناحیه نور مرئی کار می‌کنند و تنها فوتون‌های مادون قرمز نزدیک (NIR: near-infrared) دارای طول موج‌های مناسب برای انتقال اطلاعات کوانتومی در بیش از چند کیلومتر از فیبرهای نوری بلند هستند.