نخستین نشست شورای همفکری مواد پیشرفته و ساخت

15 بهمن 1397 با همت ستاد برگزار شد؛

نخستین نشست شورای همفکری مواد پیشرفته و ساخت

جلسه شورای همفکری بخش مواد پیشرفته و ساخت در روز شنبه، مورخ 6 بهمن 97، در محل دفتر ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.