طرح‌های نوپا در حوزه فعالیت  ستاد، حمایت می‌شوند

14 بهمن 1397 از طریق سامانه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری؛

طرح‌های نوپا در حوزه فعالیت ستاد، حمایت می‌شوند

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر دارد با معرفی کارآفرینان مستعد به برخی سامانه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری مورد تایید، از طرح‌های نوپا در حوزه‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت حمایت نماید.