سرامیک‌های  پیشرفته

28 بهمن 1398 فناوری مواد و ساخت؛

سرامیک‌های پیشرفته

حوزه‌ای که امروزه در بازار جهانی سرامیک، به سرعت در حال رشد است، سرامیک‌های پیشرفته است.